Top 9 app vay tiền nợ xấu đáng tin cậy nhất và những điều cần lưu ý khi sử dụng chúng

09/11/22
10

Nếu bạn có lịch sử tín dụng xấu và lo lắng hồ sơ vay của mình bị từ chối thì hãy nhanh chóng tham khảo top những app vay tiền nợ xấu uy tín trong bài viết sau đây. Đây là giải pháp cho những ai đang gặp khó khăn về tài chính, cần vay vốn ngân hàng hoặc muốn có thêm kiến thức về những app vay tiền nợ xấu. Hãy cùng chúng tôi xem qua bài viết dưới đây nhé!

Nợ xấu là gì?

Nợ xấu là khoản nợ khó đòi đã quá hạn hợp đồng mà khách hàng không thanh toán đủ cả gốc lẫn lãi và đã quá hạn trên 90 ngày so với thời hạn theo hợp đồng đã thỏa thuận là bao nhiêu. Ngành ngân hàng chia nợ thành 5 nhóm, trong đó nhóm 5 (nợ có nguy cơ mất gốc cao) được phân loại. Nợ xấu khiến người vay khó có thể vay thêm tiền từ các ngân hàng và các tổ chức cho vay khác.

Nợ xấu là khoản nợ khó đòi đã quá hạn hợp đồng mà khách hàng không thanh toán đủ cả gốc lẫn lãi
Nợ xấu là khoản nợ khó đòi đã quá hạn hợp đồng mà khách hàng không thanh toán đủ cả gốc lẫn lãi

Tóm lại nợ xấu được coi là không có khả năng thu hồi nếu người đi vay không thanh toán các điều kiện thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng vay. Đặc biệt, nếu thanh toán quá hạn hơn 90 ngày, điều này sẽ được coi là nợ xấu.

Phân loại các nhóm nợ xấu

Khoản 1 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN, Tổ chức tài chính và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài phân loại nợ (không bao gồm các khoản thanh toán cam kết ngoại bảng) thành 5 nhóm như sau:

Nợ xấu chia thành 5 nhóm
Nợ xấu chia thành 5 nhóm

Nhóm các khoản cho vay không được phân loại là nợ xấu

 • Nhóm 1 (Nợ phải trả hợp lệ) bao gồm:

– Các nghĩa vụ đã đến hạn thanh toán và được coi là có khả năng thu đủ cả gốc và lãi đúng hạn.

– Các nghĩa vụ quá hạn dưới 10 ngày phải thu đủ nợ gốc, lãi quá hạn và nợ gốc, lãi còn lại đúng hạn.

– Nợ phải trả thuộc nhóm nợ phải trả rủi ro thấp

 • Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm:

– Nợ quá hạn lên đến 90 ngày (Các nghĩa vụ được coi là rủi ro hơn, ngoại trừ các nghĩa vụ đã quá hạn dưới 10 ngày và được coi là đủ điều kiện để thanh toán đầy đủ gốc và lãi quá hạn và thanh toán đúng hạn nợ gốc và lãi còn lại.) Được xếp vào loại nợ cao

– Các khoản nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần thứ nhất vẫn đến hạn trả (Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phân loại lại vào nhóm nợ rủi ro thấp (bao gồm cả Nhóm 1), trừ nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ và nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn)

– Khoản nợ được xếp vào nhóm 2 theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN (Khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn hoặc cao hơn).

Các nhóm nợ được xem là nợ xấu

 • Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm:

– Khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày (Trừ khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn)

– Khoản nợ gia hạn nợ lần đầu còn trong hạn (Trừ khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn (kể cả nhóm 1), khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn)

– Khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo thỏa thuận (Trừ khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn)

– Khoản nợ thuộc một trong các trường hợp sau đây chưa thu hồi được trong thời gian dưới 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi:

+ Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6 Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung)

+ Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung)

+ Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 5 Điều 128 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung)

– Khoản nợ trong thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra

– Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng vi phạm thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa thu hồi được trong thời gian dưới 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi

– Khoản nợ được phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN

– Khoản nợ phải phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại khoản 4 Điều 8  Thông tư 11/2021/TT-NHNN.

 • Nhóm 4 (nợ khó đòi) bao gồm:

– Nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày (Ngoại trừ khoản nợ được phân loại là có rủi ro cao hơn)

– Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn đến 90 ngày tính theo thời hạn trả nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu (Ngoại trừ khoản nợ được phân loại là có rủi ro cao hơn)

– Đến hạn trả lần thứ hai đối với khoản nợ được cơ cấu lại (Trừ các khoản nợ đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phân loại lại vào nhóm nợ rủi ro thấp hơn (bao gồm cả nhóm 1) và nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn)

– Các khoản bồi thường quy định tại điểm c (iv) khoản 1 Điều 10 Thông tư 11/2021 / TT-NHNN mà chưa thu được trong thời hạn từ 30 đến 60 ngày, kể từ ngày ra quyết định truy thu

– Các khoản phải thu đến hạn phải thu theo kết luận thanh tra, kiểm tra nhưng quá thời hạn thu 60 ngày theo kết luận thanh tra, kiểm tra mà chưa thu được số tiền đó sau 60 ngày

– Các khoản phải thu theo quyết định thu trước hạn đối với các khoản phải thu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng vi phạm thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa thu được trong thời gian 30 ngày trở lại đây. 60 ngày kể từ ngày ra quyết định thu hồi

– Nợ nhóm 4 theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Thông tư 11/2021 / TT-NHNN

– Nợ nhóm 4 theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 11/2021 / TT-NHNN.

 • Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm:

– Khoản nợ đã vay quá hạn trên 360 ngày

– Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 91 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;

– Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai;

– Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên (Trừ khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn (kể cả nhóm 1))

– Khoản nợ quy định tại điểm CIV theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN chưa thu hồi được trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;

– Khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra nhưng quá thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra trên 60 ngày mà chưa thu hồi được;

– Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng vi phạm thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa thu hồi được trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;

– Khoản nợ của khách hàng là tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang bị phong tỏa vốn và tài sản;

– Khoản nợ được phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN;

– Khoản nợ phải phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 11/2021/TT-NHNN.

Đọc thêm thông tin về quy định của pháp luật đồi với bùng app vay tiền tại Thông tư 11/2021/TT-NHNN

Khoản nợ được phân loại thành nợ nhóm có rủi ro thấp hơn trong các trường hợp sau đây

Đối với khoản nợ quá hạn, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân loại lại vào nợ nhóm có rủi ro thấp hơn (kể cả nhóm 1) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Khách hàng đã trả đầy đủ phần gốc nợ và hạn chế sử dụng đối với gốc nợ quá hạn) và gốc nợ thanh toán của các kỳ hạn trả nợ theo thời gian tối thiểu 03 tháng đối với nợ trung hạn, thời hạn dài, 01 tháng đối với nợ ngắn hạn, kể từ khi bắt đầu trả đầy đủ gốc nợ và bị hạn chế;
 • Có tài liệu, hồ sơ chứng minh việc khách hàng đã trả nợ;
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có đủ thông tin cơ sở, khách hàng đánh giá tài liệu có khả năng trả nợ gốc và thanh toán đúng hạn.

Đối với nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân loại lại thành nợ nhóm có rủi ro thấp hơn (kể cả nhóm 1) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Khách hàng đã trả đầy đủ gốc nợ và thanh toán theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại trong thời gian tối thiểu 03 tháng đối với nợ trung hạn, thời hạn dài, 01 tháng đối với nợ ngắn hạn
 • Có tài liệu, hồ sơ chứng minh việc khách hàng đã trả nợ;
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có đủ cơ sở thông tin, tài liệu để đánh giá khách hàng có khả năng trả nợ gốc và thanh toán đúng thời hạn đã được tái cấu trúc.

Nợ được phân loại là nợ rủi ro cao

Nợ được xếp vào nhóm nợ rủi ro cao nếu:

 • Các chỉ số về Khả năng sinh lời, Khả năng thanh toán, Đòn bẩy, Dòng tiền và Khả năng Dịch vụ Nợ của Khách hàng Giảm Ổn định Sau 03 Lần Đánh giá và Phân loại Nợ Liên tiếp.
 • Trường hợp khách hàng không cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực thông tin đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng theo yêu cầu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 • Các nghĩa vụ đã được xếp vào Nhóm 2, Nhóm 3 hoặc Nhóm 4 theo quy định tại điểm a và b Điều này từ một năm trở lên nhưng không được xếp vào nhóm rủi ro thấp;
 • Các khoản nợ được ủy quyền hành chính cho vay theo quy định của pháp luật.

App vay tiền nợ xấu là gì?

App vay tiền nợ xấu là một ứng dụng cho phép các khách hàng vay nợ xấu của CIC Group 3-5 tiếp tục vay và nhận các khoản thanh toán nhanh chóng từ người cho vay của họ.

App vay tiền nợ xấu là một ứng dụng cho phép các khách hàng vay nợ xấu của CIC Group 3-5 tiếp tục vay
App vay tiền nợ xấu là một ứng dụng cho phép các khách hàng vay nợ xấu của CIC Group 3-5 tiếp tục vay

App vay nợ xấu được xem như một giải pháp nhanh chóng để giải quyết thuận lợi các vấn đề tài chính của bạn khi bạn đang gặp khó khăn về tài chính nhưng lại mắc phải những khoản nợ xấu trước đó. Hãy cùng tìm hiểu “tất tần tật” những thông tin liên quan đến app vay tiền nợ xấu, với tốc độ tìm kiếm đáng kinh ngạc và danh tiếng cực lớn trong giới tài chính.

Nợ xấu bao lâu mới xóa được?

Đây cũng là câu hỏi thường gặp nhất. Để trả lời câu hỏi này, trước tiên bạn phải trả hết nợ cũ. Đồng thời, chúng tôi cũng đề xuất một số biện pháp giúp bạn giải quyết hoặc cải thiện các khoản nợ của mình với CIC.

một số biện pháp giúp bạn giải quyết hoặc cải thiện các khoản nợ của mình với CIC
Một số biện pháp giúp bạn giải quyết hoặc cải thiện các khoản nợ của mình với CIC

Đối với khoản vay dưới 10 triệu VNĐ

Căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư số 03/2013 / TT-NHNN ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khách hàng có quá hạn cấp tín dụng phải ngừng hoạt động. Một khoản thanh toán dưới 10 triệu đồng đã được thực hiện. Vì vậy, nếu khoản vay của bạn dưới 10 triệu, bạn không phải lo lắng về việc xếp hạng tín dụng của bạn sẽ bị giảm xuống.

Nợ hơn 10 triệu VNĐ

Các cá nhân cũng phải thu xếp tài chính để trả khoản vay, bao gồm cả gốc và lãi, để tránh bị chậm lãi. Thời hạn thanh toán tối ưu là 20 ngày hoặc ít hơn, vì các khoản nợ dài hạn còn lại được chuyển dần sang các nhóm nợ cao hơn.

Sau khi giải ngân khoản vay, hãy chủ động thông báo với nhân viên cho vay để tất toán khoản vay. Nếu cần, bạn cũng có thể yêu cầu ngân hàng cấp giấy xác nhận chưa trả nợ và lý do khách quan phát sinh nợ xấu này.

Thông tin về tình trạng tín dụng của người đi vay được hệ thống CIC cập nhật hàng tháng. Do đó, sau 12 tháng trả nợ xấu, lịch sử tín dụng của một người đủ điều kiện để đáp ứng các tiêu chí cho vay của ngân hàng. Ngoài ra, một số ngân hàng sẽ chỉ nhận người có tiền sử nợ xấu nếu có nguyên nhân khách quan dẫn đến nợ xấu và tình hình tài chính ổn định.

Đối với cá nhân nợ xấu từ nhóm 3 đến nhóm 5, thời gian xóa nợ xấu là sau 5 năm. Và chỉ sau 5 năm được vay đều đặn. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều hồ sơ vay hỗ trợ trả nợ khó đòi, những khoản vay giúp giải quyết khó khăn về tài chính.

Lãi suất của các app vay tiền nợ xấu là bao nhiêu?

App cho vay nợ xấu nhanh hỗ trợ trả nợ khó đòi đắt hơn vay ngân hàng. Tuy nhiên, đơn vị có chính sách lãi suất riêng để thu hút và phù hợp với lượng lớn khách hàng.

Lãi suất của các app vay tiền nợ xấu hiện dao động từ 1,2% đến 1,5%/ tháng. Một số tổ chức tài chính cung cấp lãi suất 0% cho khách hàng vay lần đầu.

Dịch vụ của các app vay tiền nợ xấu có thật sự đáng tin?

Khách hàng nợ xấu của CIC không thể vay vốn ngân hàng và thường nôn nóng tìm cách trả nợ xấu nhanh chóng. Nắm bắt được tâm lý này, các dịch vụ đòi nợ trực tuyến ra đời nhanh chóng để lừa đảo, lừa đảo. Bạn cần tìm hiểu rõ hơn về nợ xấu và những thông ti xoay quanh app vay tiền nợ xấu để tránh bị lừa đảo.

Để hiểu rõ hơn: CIC (Credit Information Center) – Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực hiện chức năng đăng ký tín dụng quốc gia.

Thu thập, xử lý, lưu trữ và phân tích thông tin tín dụng. phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng; Thẩm định và đánh giá tín nhiệm pháp nhân, thể nhân trên lãnh thổ Việt Nam đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.

Khi khách hàng đăng ký vay, thông tin của khách hàng này được cập nhật vào hệ thống CIC, giúp Ngân hàng Nhà nước quản lý hoạt động nợ của quốc gia và đánh giá mức độ tín nhiệm của tất cả khách hàng.

Những app vay tiền nợ xấu online đã bị bắt
Những app vay tiền nợ xấu online đã bị bắt

Để đảm bảo an toàn hơn khi vay tiền online, thì cần tránh những app vay tiền nợ xấu trên

Ngoài ra, bạn có thêm tham khảo thêm bài viết Những app vay tiền lừa đảo trên thị trường hiện nay để tránh được lừa đảo khi bắt tay vào sử dụng các app vay tiền nợ xấu.

Top những app vay tiền nợ xấu

Doctor Đồng – App vay tiền hỗ trợ nợ xấu hàng đầu

Doctor Đồng là app vay tiền nợ xấu nhanh nhất và lớn nhất Việt Nam. Có thể nói, Doctor Đồng làm việc đặc biệt hiệu quả với gói tín dụng của riêng mình và app này cũng có một đội ngũ làm việc rất chuyên nghiệp, nhanh chóng.

Để có kiến thức rõ ràng và chi tiết hơn về app vay tiền nợ xấu Doctor Đồng, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: App Doctor Đồng là gì? Một vài thông tin về App vay tiền Doctor Đồng

Vay online hỗ trợ nợ xấu qua JEFF

Jeff App là app vay tiền nợ xấu với số tiền tối thiểu từ 500.000đ đến 10.000đ. 10 phút đăng ký và đặt cọc ngay lập tức, không có thủ tục phiền hà gì cả. Thời hạn cho vay có thể được thiết lập từ 10, 20 và 30 ngày, tùy thuộc vào khả năng trả nợ của từng khách hàng.

Robocash – Vay tiền nợ xấu vẫn vay được

Đây là app vay tiền nợ xấu sử dụng cho khách hàng trong độ tuổi từ 22 đến 60 một dịch vụ tư vấn tín dụng trực tuyến, đặc biệt có tính năng hỗ trợ nợ xấu. Chỉ với vài thao tác đơn giản là bạn có thể vay được tiền ngay cả đối với nợ xấu nhóm 5.

MonneyCat –  Vay tiền online nợ xấu vẫn vay được

Được vận hành và quản lý bởi Công ty TNHH Lendtop, bạn có thể dễ dàng vay tiền từ Monneycat để hỗ trợ các khoản nợ xấu của mình chỉ trong 4 bước đơn giản, miễn là bạn đáp ứng các yêu cầu tín dụng của MonneyCat. Nhận tiền và là nhân viên công ty hoặc tự kinh doanh.

Vay nợ xấu cực dễ với Tiền Ơi

Tiền Ơi hiện nay là đơn vị hỗ trợ vay khẩn cấp rất hiện đại và thông minh và cũng là app vay tiền nợ xấu uy tín. Bạn không phải mất nhiều thời gian và thủ tục giấy tờ để xử lý hồ sơ của mình. Có thể đăng ký vay ngay với lãi suất hấp dẫn. Nó hỗ trợ vay cho nợ xấu với khoản vay lên đến 10 triệu, chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của bạn chỉ trong vài phút.

Senmo – Nợ xấu vẫn vay được

SENMO là website và app vay tiền nợ xấu trực tuyến được nhiều khách hàng tin tưởng với sự bảo lãnh của Gofingo, công ty tài chính uy tín.

Nó hỗ trợ công nợ xấu lên đến 20 triệu đồng. Lãi suất cạnh tranh. SENMO hỗ trợ vay không lãi suất cho khách hàng đăng ký vay lần đầu. Thời gian vay từ 3 tháng trở lên và có thể gia hạn. Nếu được chấp thuận, bạn sẽ nhận được tiền trực tiếp sau 5 phút.

Oncredit – Cho vay hỗ trợ nợ xấu

Oncredit là một trong những đơn vị có lượng khách hàng hơn 1 triệu người tin tưởng sử dụng dịch vụ của họ. Lợi ích: Sự minh bạch về lãi suất vay, thủ tục vay tín chấp thuận tiện, nhanh chóng giúp Oncredit có vị thế vững chắc trên thị trường. Đặc biệt, Oncredit còn là trung tâm hỗ trợ tín dụng cho khách hàng có nợ xấu với hạn mức cao và lãi suất rất thấp.

ATM Online – Ưu đãi 0% lãi suất

ATM Online là đơn vị tín dụng được nhiều khách hàng lựa chọn, ngay cả với các khoản nợ khó đòi, vì nó có lãi suất ưu đãi 0% cho các khoản thanh toán trong vòng 14 ngày. Chỉ cần nhập số điện thoại của bạn để tìm hiểu xem tín dụng của bạn đã được chấp thuận hay chưa. Với thủ tục tương đối đơn giản, khoản vay sẽ được chuyển thẳng vào thẻ ngân hàng của bạn trong thời gian nhanh chóng.

TinVay – Vay tiền hỗ trợ nợ xấu

Là tổ chức tài chính liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức tài chính lớn lớn như TPFico (TPBank), Mirae Asset, VPBank, Seabank, Tinvay giải quyết nhanh chóng các vấn đề tài chính khi khách hàng gặp sự cố thanh toán giúp. Vay linh hoạt 5T đến 90M, lãi suất chỉ 1.67%, thời hạn vay lên đến 36 tháng, chỉ cần CMND để được duyệt vay siêu nhanh.

Các bước đăng kí vay trên app vay tiền nợ xấu

Quy trình đăng ký vay trên app vay tiền nợ xấu gồm các bước cụ thể sau:

 • Bước 1: Xem danh sách những người cho vay hợp lý. Bạn có thể đăng ký nhiều đơn vay hoặc nhiều địa điểm cùng một lúc để tối đa hóa tỷ lệ chấp thuận của mình.
 • Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết. Xin lưu ý rằng hồ sơ chính xác dựa trên hai trang ID, mô tả chi tiết về công việc hiện tại của bạn và mức lương/ thu nhập hàng tháng của bạn.
 • Bước 3: Tải ảnh người dùng kèm theo CMND/ CCCD gốc lên hệ thống cho vay. Nhập số tài khoản ngân hàng mà bạn muốn nhận tiền (tùy chọn, tùy thuộc vào người cho vay của bạn)
 • Bước 4: Xem lại toàn bộ nội dung đã ghi và chọn Đồng ý và nhận tiền. Hệ thống sẽ tự động xếp hạng hồ sơ của bạn. Bước này thường mất từ ​​30 phút đến 24 giờ.
 • Bước 5: Sau khi hồ sơ của bạn được chấp thuận, số tiền rút sẽ được tự động chuyển vào tài khoản đã đăng ký của bạn. Phương thức thanh toán thay đổi tùy theo yêu cầu của từng trang web/ ứng dụng cho vay trực tuyến.

Những lưu ý khi sử dụng các app vay tiền hỗ trợ nợ xấu

Nếu vay tiền qua app vay tiền nợ xấu, bạn nên tìm hiểu kỹ thông tin chi tiết về tổ chức tài chính này để tránh nhầm lẫn và hiểu sai cách thức hoạt động và cách tính lãi. Vì vậy, bạn nên đọc kỹ những thông tin này trước khi sử dụng các app vay tiền nợ xấu

bạn nên tìm hiểu kỹ thông tin chi tiết về tổ chức tài chính này để tránh nhầm lẫn và hiểu sai cách thức hoạt động
Bạn nên tìm hiểu kỹ thông tin chi tiết về tổ chức tài chính này để tránh nhầm lẫn và hiểu sai cách thức hoạt động và cách tính lãi
 • Tổ chức tài chính có đầy đủ thông tin doanh nghiệp, mã số thuế và giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Không nên chọn những đơn vị mập mờ thông tin, cách tính lãi không rõ ràng.
 • Không có thông tin liên hệ hoặc nhóm hỗ trợ các app vay tiền nợ xấu

Các đơn vị này đều được kiểm duyệt kỹ càng nên bạn có thể lựa chọn đơn vị tài chính ưng ý.

Lời kết

Trên đây là tổng hợp thông tin chi tiết về các app vay tiền nợ xấu mà chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc. Vay tiền mặt hỗ trợ trả nợ xấu thông qua các app vay tiền nợ xấu online là hình thức rất tiện lợi cho những ai đang cần tiền mặt gấp nhưng cần hỗ trợ vay tiền mặt nhanh chóng và thanh toán ngay trong ngày. Hãy tham khảo thật kỹ các app vay tiền nợ xấu và lựa chọn đơn vị vay hợp lý nhất với khả năng tài chính của mình bạn nhé!

Có thể bạn quan tâm: Vay tiền qua app như thế nào? Top 10 app vay tiền online uy tín mới nhất 2022